Untitled‎ > ‎

การแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน “เมืองมัญจา เกมส์”

โพสต์22 ก.ค. 2562 23:13โดยkkn2 admin
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน “เมืองมัญจา เกมส์” ศูนย์เครือข่ายเมืองมัญจา ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี นายเรวัตร สมาธยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี ประธานคณะกรรมการการจัดการแข่ง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ของการจัดการแข่งขัน ในครั้งนี้ ว่า เพื่อให้นักเรียน มีโอกาสแสดงความสามารถด้านทักษะการกีฬา ซึ่งเป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และสังคม ปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ
รู้อภัย มีความสามัคคีในหมู่คณะ โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ได้แก่ โรงเรียนบ้านโจด บ้านหนองม่วงหลุบคา บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ บ้านหนองขามบ่อหิน บ้านเขวา บ้านขุมดิน บ้านบัว และชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี ในกีฬา 11 ประเภท
Comments