Untitled‎ > ‎

การประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โพสต์25 ก.ค. 2562 21:08โดยkkn2 admin
ดร.อนุศาตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบนโยบายและบรรยายพิเศษ เรื่อง"โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล" ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1.เพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบลให้เป็น”โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล”ให้มีความแข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม งานอาชีพ และการพัฒนาสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน 
2.เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม สำหรับนักเรียนในท้องถิ่นชนบท
3.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ

Comments