Untitled‎ > ‎

ด่วนที่สุด (ทุกโรงเรียน) การสำรวจการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1

โพสต์13 เม.ย. 2564 09:36โดยนิเทศออนไลน์ ศน เทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 18 เม.ย. 2564 00:54 ]
การสำรวจการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 (กรอกทุกโรงเรียน)
ด้วย สพฐฬ แจ้งประชาสัมพันธ์ด่วนที่สุด  การสำรวจการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 ซึ่งจะต้องรายงานให้ท่าน รมว.ทราบ หลังจากเปิดสงกรานต์ เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด กรอกข้อมูลตามลิงค์นี้ให้แล้วเสร็จ  (ภายในวันที่ 15 เม.ย.2564  ผู้แจ้ง ดร.สุวิทย์ บึงบัว ผอ.ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล   สพฐ) ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลสำหรับผู้บริการระดับสูง และเตรียมความพร้อมรองรับสถานะการ
1. คลิกกรอกข้อมูล  https://forms.gle/yVZDuUYLkCoUYDXu6
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Oekv6aLE6vWba_Sg7y6B4Lp_H8z6A6J6aKieAzksBYk/edit#gid=1218852252
คำอธิบายเพิ่มเติม

โรงเรียนมีแนวทางเตรียมการการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
1. จัดการเรียนการสอนแบบปกติเรียนในชั้นเรียน 
2. จัดการเรียนการสอนแบบสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันเรียน
3. จัดการเรียนการสอนแบบสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันคู่ วันคี่
4. จัดการเรียนการสอนแบบสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันมาเรียน 5 วัน หยุด 9 วัน
5. จัดการเรียนการสอนแบบสลับช่วงเวลามาเรียนของนักเรียน แบบเรียนทุกวัน
6. จัดการเรียนการสอนแบบสลับกลุ่มนักเรียน แบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็น 2 กลุ่ม

การจัดการศึกษารูปแบบทางไกล
1. จัดการเรียนการสอนแบบ Online (นักเรียนรับชมผ่าน ทีวี อินเทอร์เน็ต)
2. จัดการเรียนการสอนแบบ On - Demand (นักเรียนรับชม VDO การเรียนการสอน)
3. จัดการเรียนการสอนแบบ On - Air (นักเรียนรับชมการเรียนการสอนผ่านการออกอากาศทีวี จานดาวเทียม)
4. จัดการเรียนการสอนแบบ On - Hand (ครูนำสื่อการสอน ไปส่งมอบให้นักเรียนที่บ่าน)
 รอข้อมูล จากโรงเรียน
ชุมชนบ้านหัวขัว
บ้านนาแพงสงแดง
บ้านโนนพันชาติ
บ้านโนนสาวเอ้
บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน
บ้านหนองนางขวัญ
บ้านห้วยไผ่โนนคำมี
Comments