Untitled‎ > ‎

การอบรมจิตอาสาพระราชทาน

โพสต์4 ก.พ. 2564 00:56โดยนุจริน โชติญาโน

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ดร สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมจิตอาสาพระราชทาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี นายสุเนตร์ ทองโพธิ์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ ว่า เพื่อให้จิตอาสาทุกคนรู้จักบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาบ้านเมือง สร้างความสามัคคีของหมู่คณะเป็นพลเมืองดีของชาติและร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร คือ นายเมธี เทกอง ผอ.รพ.สต.ปอแดง อ.ชนบท และนางสาวอรวรรณ ศรีแก้ว รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ที่เป็นสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน
จำนวน 40 คน
ą
DSC_0373.JPG
(7470k)
นุจริน โชติญาโน,
4 ก.พ. 2564 00:56
Comments