Untitled‎ > ‎

มหกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ

โพสต์20 ส.ค. 2563 06:03โดยนายเทอดชัย บัวผาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2  กำหนดจัดงานมหกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยกำหนดการจัดงาน ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 ซึ่งภายในงานจะประกอบด้วย การมอบโล่ เกียรติบัตรสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนจนประสบผลสำเร็จ  , การจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน(Open Class)  , การจัดนิทรรศการผลงานต่าง ๆ ดังข้อมูลการจัดงานที่แนบ  ทั้งนี้ขอให้ครู บุคลากรทางการศึกษาในแต่ละอำเภอเข้าร่วมงาน ดังนี้ 
วันที่ 24 สิงหาคม 2563  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านไผ่
วันที่ 25 สิงหาคม 2563  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านแฮดและอำเภอเปือยน้อย
วันที่ 26 สิงหาคม 2563  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอำเภอชนบทและอำเภอโคกโพธิ์ไชย
วันที่ 27 สิงหาคม 2563  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอำเภอมัญจาคีรี

Comments