Untitled‎ > ‎

มอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ

โพสต์25 ก.ค. 2562 23:15โดยkkn2 admin
ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขก. 2 เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอมัญจาคีรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา นายชาญศิลป์ ศิลป์แสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแปน ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอมัญจาคีรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ ว่า เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และแรงจูงใจให้นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ มีนักเรียนที่จบการศึกษาจาก 13 โรงเรียน 

จำนวนทั้งสิ้น 112 คน
Comments