Untitled‎ > ‎

เปิดการอบรมโครงการ"พัฒนานักเรียนผู้นำและโครงการห้องสมุด 3 ดี จีเอฟสร้างปัญญา

โพสต์3 ส.ค. 2562 07:14โดยkkn2 admin
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ผอ.สพป.ขก.2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ"พัฒนานักเรียนผู้นำ"(เป็นคนดีและคนเก่ง)และโครงการห้องสมุด 3 ดี จีเอฟสร้างปัญญาของนักเรียนในโครงการกองทุน จีเอฟสร้างปัญญา ซึ่งมี ดร.ชินเวศ สารสาส เป็นประธานกองทุน คุณจารุวรรณ พิมพิค้อกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ว่า เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนเป็นคนดีและคนเก่ง ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและการประยุกต์ใช้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นแนวทางการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนจากแหล่งเรียนรู้เพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู บุคลากรและประชาชนในชุมชน มีนิสัยรักการอ่านรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ณ ห้องศรีจันทร์ 2 โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูและนักเรียน สังกัดสพป.ขอนแก่น เขต 2 จำนวน 395 คน ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 จำนวน 2 วัน
Comments