Untitled‎ > ‎

ผอ.สพป.ขก.2 ประธานเปิด Peer Center ประจำอำเภอ

โพสต์10 มิ.ย. 2564 09:15โดยนุจริน โชติญาโน

ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา( Peer Center) อำเภอชนบท ดร.อุดมพร กันทะใจ รอง ผอ.สพท กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ว่า เพื่อเป็นเครือข่ายพัฒนาครูและนักเรียนระดับประถมศึกษา ให้มีทักษะที่จำเป็นด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในศตวรรษ ที่ 21 และเป็นศูนย์รวมสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่พร้อมให้บริการแก่โรงเรียนประถมศึกษาตลอดจนเป็นศูนย์กลางจัดอบรมพัฒนาครูและจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนภายในอำเภอ โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด
Comments