Untitled‎ > ‎

ผอ.สพป.ขก.2 เป็นประธานเปิดการประชุม ศรร.

โพสต์8 ม.ค. 2562 06:32โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2562 06:33 ]
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา(ศรร.) ซึ่งเป็นการจัดกการศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความยั่งยืน และการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าสู่การจัดการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมศูนย์

การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขก.2    โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เรืองยศ แวดล้อม ผอ.เชี่ยวชาญ ศรร.โรงเรียนหนองเรือวิทยา

มาเป็นวิทยากร ใหความรู้แก่ผู้เข้าประชุม

ภาพกิจกรรม

Comments