Untitled‎ > ‎

ประธานเปิดค่ายคุณธรรม

โพสต์3 ส.ค. 2562 07:39โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2562 07:40 ]
ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิด "โครงการเข้าค่ายคุณธรรมเพื่อส่งเสริมจริยธรรม" ประจำปี2562 ณ วัดศรีบุญเรือง ชุมชนนาข่าพัฒนา อำเภอบ้านไผ่ โดยมีโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายบ้านไผ่เมืองเพียเข้าร่วมโครงการได้แก่โรงเรียนบ้านเป้าประชาบำรุง โรงเรียนบ้านขามเรียน โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง โรงเรียนบ้านนางขวัญและโรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 142 คน ครู 26 คน รวมทั้งสิ้น 168 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำหลักธรรมคำสอนตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน
Cr.ชาญวิทย์ จำปาวงษ์
Comments