Untitled‎ > ‎

ปฏิญญา เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

โพสต์24 มิ.ย. 2565 06:21โดยนุจริน โชติญาโน   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2565 00:57 โดย นายเทอดชัย บัวผาย ]
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 พร้อมด้วย นายสุเนตร์ ทองโพธิ์ ดร.อุดมพร กันทะใจ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประกอบกิจกรรมกล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณี ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
1. เราจะร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบ
2. เราจะปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุริตให้เป็นวิธีชีวิตในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สังคม และชุมชน
3. เราจะสร้างเครือข่าย ความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่างสถานศึกษา องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรม และยั่งยืน
ทั้งนี้ เพื่อธำรงไทย ให้สถิตเสถียรสถาพร ตลอดจิรัฐิติกาล


Comments