Untitled‎ > ‎

ร่วมงานวันคนพิการสากล

โพสต์16 มิ.ย. 2563 23:52โดยนุจริน โชติญาโน
จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กำหนดจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น ชั้น ๕ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ที่ได้รับเกียรติบัตรในงานวันคนพิการสากลจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒ คน คือ

๑. รับเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่นด้านบริหารจัดการและสร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อคนพิการ คือ ดร.สมใจ มณีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา
๒. รับเกียรติบัตรบุคคลดีเด่นที่สร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อคนพิการ คือ นางวิลาวรรณ สาพิมาร ครู โรงเรียนบ้านมูลนาค
ą
นุจริน โชติญาโน,
16 มิ.ย. 2563 23:52
ą
นุจริน โชติญาโน,
16 มิ.ย. 2563 23:52
Comments