Untitled‎ > ‎

เยี่ยมสนามสอบ O-NET

โพสต์23 ก.ค. 2562 01:13โดยkkn2 admin
ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เยี่ยมสนามสอบ O-NET และ มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ซึ่งเป็นการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประเมินตามมาตรฐาน การเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการสอบ และนักเรียนที่เข้าสอบ
Comments