โครงการพิเศษ

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/dl/home                                    โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพิเศษ 
                                    สพป.ขอนแก่น เขต 2 ปีการศึกษา 2559 


ที่ โรงเรียนโครงการพิเศษ  สพป.ขอนแก่น เขต  จำนวนโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ
1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 49 นางธนพร นฤนาทวัฒนา
2 โรงเรียนดีประจำตำบล 31 นายกิจพิสิษฐ์  มณีพันธุ์
3 โรงเรียนประชารัฐ 16 นางรัชนีย์  อุปรัง
4 โรงเรียนในฝัน 7 นายกิจพิสิษฐ์  มณีพันธุ์
5 โรงเรียนในโครงการOPEN Approch 5  นางกุศล ชาปัญญา,นางอาทิฐยา วรนิตย์,นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์,นางสาวญานิสา สะภา
6 โรงเรียนในโครงการ Chilen Enjoy 16  นางกุศล ชาปัญญา,นางอาทิฐยา วรนิตย์,นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์,นางสาวญานิสา สะภา
7 โรงเรียนเป้าหมายพิเศษ ยกระดับคุณภาพการศึกษา 31 นางสาวคุณาพร สวรรณศิลป์
8 โรงเรียนขนาดเล็ก สคบศ 3 นางสาวคุณาพร สวรรณศิลป์
9 โครงการบูรณาการการสอนสามประสาน (BOM ;1Brain Based_Learning Open Approch 2 นางจิระภา ธรรมนำศิลป์
10 โครงการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมรูปแบบมอนเตสซอริ  ระดับปฐมวัย 96 นางจิระภา ธรรมนำศิลป์
11 โรงเรียนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 143 นายเทอดชัย บัวผาย นายวรวุฒิ วงศ์วีรขันธ์
12 โรงเรียนการจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 67 นายเทอดชัย บัวผาย,นายวรวุฒิ วงศ์วีระขันธ์
13 โรงเรียนแกนนำโครงการการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ระยะที่1 24 นายเทอดชัย บัวผาย
14 โรงเรียนแกนนำโครงการการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ระยะที่ 2 125 นายเทอดชัย บัวผาย
15 โรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง(BBL): เล่นตามรอยพระยุคลบาท 1 นางอิษณาพร คุ้มตะบุตร
16 โครงการวิจัยทดลองใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทศักราช 3 นางอิษณาพร คุ้มตะบุตร
17 โครงการโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ 6 นางอิษณาพร คุ้มตะบุตร นางจิรภา ธรรมนำศิล
18 โครงการโรงเรียนอนุบาลต้นแบบเครือข่าย 6 นางอิษณาพร คุ้มตะบุตร นางจิรภา ธรรมนำศิล
19 โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา 1 นางอิษณาพร คุ้มตะบุตร นางจิรภา ธรรมนำศิล
20 โรงเรียน โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 80 นางอิษณาพร คุ้มตะบุตร
21 สถารนศึกษาเป้าหมายการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา online (SAR online) 52 นางสาวญานิสา สะภา นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์
22 โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนแกนนำอาเซียนศึกษา 47 ว่าที่พันตรี เทพนา เครือคำ
23 โรงเรียนแกนนำในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างวินัยทางการเงิน 2 ว่าที่พันตรี เทพนา เครือคำ
24 โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม 4 นายพิทักษ์พันธ์ จันทร์,นายมหรรณพ สมอเนื้อ
25 โรงเรียนแกนนำเรียนร่วม 30 นายพิทักษ์พันธ์ จันทร์,นายมหรรณพ สมอเนื้อ
26 โรงเรียนขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 10 ว่าที่ร้อยโท ประสงค์ พรหมเมตตา
27 โรงเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง   นางสาวเทพรัตน์ เสนาฤทธิ์
28 โรงเรียนแกนนำคุณธรรมจริยธรรม   นายจุฬารัตน์  เย็นสวัสดิ์
29 โรงเรียนสุจริต 62 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
30 โรงเรียนสีขาว 10 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
31 โรงเรียนต้นแบบปลอดขยะ 64 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
32 โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี 1 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
33 โรงเรียนพระราชทาน 1 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
34 โรงเรียนลูกเสือต้นแบบ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ข้อมูล  ธันวาคม 2559
Comments