ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้ง
           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2   ตั้งอยู่เลขที่ ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  (อยู่ในบริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ)  เป็นหน่วยงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม  2546  โดยการรวม 3 หน่วยงานเข้าด้วยกันได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ สำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอ   ตั้งอยู่ภายในบริเวณ โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ   อาคารที่ทำงานหลักมี 2 หลัง ได้แก่  อาคาร 1 ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  2 ชั้น หลังคาทรงจั่ว   ก่อสร้างเมื่อปี พ..2559  และอาคารแบบ 205 จำนวน   มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอต่าง ๆ  ดังนี้              

                ทิศเหนือ       ติดต่อกับ      อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น    
                ทิศใต้           ติดต่อกับ      อำเภอพล    จังหวัดขอนแก่น               
                ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ      อำเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม
                ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ      อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ภาพอาคาร 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  เป็นที่ทำงานของ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  งานวินัย   กลุ่มนโยบายและแผน   หน่วยตรวจสอบภายใน


พระพุทธรูปประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อาคาร 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาComments