กลุ่มบริหารงานบุคคล


 


 
 นางพสชนันท์  เพียงพรวรรณ
 นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
 

 
 
 นางสาวปภาดา  สีแขไตร
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
 งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 

 

 นางสาวภัคนันท์  อ่อนฮุย
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 งานย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 

 
 นางสาวลักขณา  เฉลียวฉลาด
 นักทรพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
 งานวางแผนอัตรากำลัง และกำหนดตำแหน่ง
 

 
 
 

 
 นางสาวนิ่มนวล  เศษคึมบง
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 งานปรับปรุงกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 


 

 นางวราภรณ์  แสนกล้า
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
 


 

  นางนิยม  มูลแก่น
  นักทรัพยากรบุคลลชำนาญการ
  งานทะเบียนประวัติ งานเกษียณอายุราชการข้าราชการครูและ
  บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ
 
 

  นายเกียรติเกษม  แก้วอาจ
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  งานธุรการกลุ่ม
  งานเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  

 

  นายศิริสิทธิ์  เมืองประทุม
  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน