กลุ่มบริหารงานบุคคล

1 นาง พสชนันท์ เพียงพรวรรณ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่ม
2 นางสาว ปภาดา สีแขไตร นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ  
3 นางสาว ลักขณา เฉลียวฉลาด นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ  
4 นางสาว ทองเปีย หล้าเลิศ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ  
5 นางสาว ภัคนันท์ อ่อนฮุย นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ  
6 นางสาว นิ่มนวล เศษคึมบง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ  
7 นาง นิยม มูลแก่น นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ  
8 นาง วราภรณ์ แสนกล้า นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ  
9 นาย ภาณุมาศ บ้านเหล่า นิติกร ชำนาญการ  
10 นาย เกียรติเกษม แก้วอาจ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน  
Comments