กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

1

นางสาวจรัสธรรม    เดชบุญ  

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

2

นางสาวเมตตา  บุดดาเพ็ง 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

3

นางนัชชา   สิทธิสมาน 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

4

นางพรรณรัตน์  คำหาญพล  

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

5

นางสาวเจียมใจ  สุไกรธิ  

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

6

นางสุมาลี  เอี้ยงทอง 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

7

นางรุณณี    เพียสุพรรณ 

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

8

นางสาวจิตสุภา  วงษ์เบาะ

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

9

นางวรกานต์   มูลจันทร์ 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

10

นางสาวสิรินา  แสงปัดสา

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  ชำนาญงาน

11

 

 

12

 

 

Comments