กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

1

นางสาวจรัสธรรม    เดชบุญ
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

2

นางสาวเมตตา  บุดดาเพ็ง 
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ


 
นางสาวจิตสุภา  วงษ์เบาะ
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
 

4

นางนัชชา   สิทธิสมาน  
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ


5

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางพรรณรัตน์  คำหาญพล  


6

นางสุมาลี  เอี้ยงทอง 
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ


7

นางรุณณี    เพียสุพรรณ 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


8


นางวรกานต์   มูลจันทร์ 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน


9


นางสาวสิรินา  แสงปัดสา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  ชำนาญงาน


10

 

 

11