กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

1

นางสาวจรัสธรรม    เดชบุญ
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  


2

นางสาวเมตตา  บุดดาเพ็ง 
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
 
นางสาวจิตสุภา  วงษ์เบาะ
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
 

4

นางนัชชา   สิทธิสมาน  
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ


5


ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางพรรณรัตน์  คำหาญพล  


6

นางสุมาลี  เอี้ยงทอง 
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ


7

นางรุณณี    เพียสุพรรณ 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


8


นางสาวสิรินา  แสงปัดสา

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  ชำนาญงาน


9

นางสาวนัชชา  พานิชศิริ
ลูกจ้างชั่วคราว


10

 

นางสาววรรณภา เสือรอด
เจ้าหน้าที่ธุรการ