กลุ่มกฏหมายและคดี

   นายคณพศ  ศรีเสน
  นิติกรชำนาญการพิเศษ
  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มงานวินัยและนิติการ


Comments