กลุ่มกฏหมายและคดี
 
 นายคณพศ  ศรีเสน
  นิติกรชำนาญการพิเศษ
  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มงานวินัยและนิติการ