กลุ่มนโยบายและแผน

 

 

 

 

นางสาวมนัชญา  โรจนไพฑูรย์ทิพย์ 

 

 

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

 

 

 

นางวิภาดา  ทองแสนคำ

 

 

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

 

 

 

 

นางกวี  ดีเจริญ 

 

 

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

 

 

นางผ่องพรรณ  เมืองประทุม  

 

 

ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

 

 

นางชนิดาภา  สมสะอาด 

 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

Comments