กลุ่มนโยบายและแผน

  นายปวีณ  ระดารงค์
 รอง ผอ.สพป.ขก.2
 
 
นางวิภาดา  ทองแสนคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
 นางกวี  ดีเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
 นางผ่องพรรณ  เมืองประทุม
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  นางสาว

Comments