กลุ่มนโยบายและแผน

 
 
 นางวิภาดา  ทองแสนคำ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
 

 นางกวี  ดีเจริญ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 งานติดตาม ประเมินผล และรายงาน
 งานวิเคราะห์งบประมาณ
 
  • นางจิราพร  ศรสุรินทร์ 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
 

 นางผ่องพรรณ  เมืองประทุม
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 งานข้อมูลสารสนเทศ งานวิเคราะห์งบประมาณ
 
 
 
 นางสาวเสาวคนธ์  สมอดี
 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
 งานธุรการ