กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 


นางสุภาวดี สัตย์ซื่อ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา