กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


นางสุภาวดี สัตย์ซื่อ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวปาจรีย์ สีสาร
เจ้าหน้าที่ธุรการ