กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสุภาวดี  สัตย์ชื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวกมลนัทธ์  เมืองโคตร
(เจ้าพนักงานธุรการ)