กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

1

นางศิริพร เที่ยงนนทรีย์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ


2

นางพรเพ็ญ  กรีเงิน 
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ


3

  

นางกัญญา  กัลยา  
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


4

นางนิรมล  เสมน้า
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

5นายธีระศักดิ์  คำดำตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


6

นางภัทรินภร การะเกษ
นักวิชาการศึกษา