กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

1

นางพรเพ็ญ  กรีเงิน 
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


2

นางศิริพร เที่ยงนนทรีย์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ


3

  

นางกัญญา  กัลยา  
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


4

นางนิรมล  เสมน้า
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

5

นางสุรีย์พร ผงษา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


6


นายธีระศักดิ์ คำดำ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


7
นางภัทรินภร การะเกษ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ