กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

12

นางพรเพ็ญ  กรีเงิน

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

3

นางศิริพร เที่ยงนนทรีย์ 

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

4

นางมลิวัลย์ คำสาริรักษ์

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

5

นางกัญญา  กัลยา 

ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

6

นางนิรมล  เสมอหน้า

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

7

นายธีระศักดิ์  คำดำ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

8

นางสาวศิริกานดา  คงโพธิ์น้อย

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

9

นางสาวชนัฐดา  วงษาซ้าย

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

Comments