นายสุเนตร์ ทองโพธิ์ชื่อ นายสุเนตร์ ทองโพธิ์
เกิด 18 พฤษภาคม 2511
ภูมิลำเนา   จังหวัดขอนแก่น
....................
การศึกษา
ป.ตรี  การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม
ป.โท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
.................
การรับราชการ
สายปฎิบัติการสอน
-อ.1ระดับ3 รร.สีออศิลปศาสตร์ จ.อุดรธานี
-อ.2ระดับ6 รร.ปากคาดพิทยาคม จ.หนองคาย
อ.2ระดับ7 รร.ดงมันพิทยาคม จ.ขอนแก่น
สายบริหารสถานศึกษา
-รองผอ.รร.ซำสูงพิทยาคม จ.ขอนแก่น
-รองผอ.รร.ม่วงหวานพัฒนศึกษา จ.ขอนแก่น
-รองผอ.รร.บ้านหินลาดวังตอ จ.ขอนแก่น
-ผอ.รร.บ้านโคกกลางวิทยา จ.ขอนแก่น
-ผอ.รร.บ้านไก่นา จ.ขอนแก่น
-ผอ.รร.บ้านโคกสีโคกเปี้ย จ.ขอนแก่น
สายบริหารการศึกษา
-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
.................
ที่อยู่ 433/101 หมู่ที่2 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Comments