นายธนกฤต ศิริภิรมย์


นายธนกฤต  ศิริภิรมย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

 

เกิดเมื่อวันที่ 9 เมษายน  พ.ศ. 2505 ภูมิลำเนา  บ้านละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา ป.7 โรงเรียนบ้านละหานนา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มศ.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มศ.5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ระดับปริญญาตรี  การศึกษาบัณฑิต วิชาเอก วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม
ระดับปริญญาโท  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอก การบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ประวัติการรับราชการ
อาจารย์ 1 ระดับ 3 สปอ.นาเชือก สปจ.มหาสารคาม
ครูใหญ่ระดับ 6 สปอ.แวงน้อย  สปจ.ขอนแก่น
ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษา อ.ภูผาม่าน สปจ.ขอนแก่น
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ปัจจุบัผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

วิดีโอ YouTube