ข่าว กิจกรรมจากโรงเรียน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เปิดรับข้อมูลข่าวสาร ภาพกิจกรรมจากทางศูนย์เครือข่ายและสถาานศึกษา โดยส่งข้อมูลดังนี้

1. หัวข้อข่าว  สั้น เข้าใจง่าย
2.เนื้อข่าว ไม่เกิน 10 บรรทัด
3.รูปภาพ เลือกภาพที่คมชัด จำนวน 3
4.linkภาพข่าว  Facebook /เว็บไซต์ ร.ร.
5. ผู้ให้ข่าว  ชื่อ-สกุล/ร.ร./ศูนย์เครือข่าย  หมายเลขโทรศัพท์

gmail   chonuchjarin@gmail.com(พี่นุช)

คำแนะนำ
1. เนื้อข่าว สรุปย่อข่าว ตามหลัก ใคร ทำอะไร  ที่ไหน เพื่ออะไร  อย่างไร
2. ภาพข่าวที่จะส่ง จำนวน   ภาพ ที่ชัดเจน
- ภาพประธาน กล่าวเปิด บรรยาย
- ภาพวิทยากร (ถ้ามี)
- ภาพแขกผุ้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุม/อบรม
- ภาพผู้เข้าร่วมอบรม มุมกว้าง/มุมแคบ
- ภาพประธาน/ผู้อบรม ทำกิจกรรม
- ภาพหมู่
chonuchjarin@gmail.com


Comments