ตราสัญลักษณ์

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ได้จัดทำตราสัญลักษณ์องค์กรคุณภาพและธรรมาภิบาล ( Quality and Good Governance Organization) เพื่อเป็นสัญลักษณ์ขององค์กรคุณภาพ และยกระดับคุณภาพองค์กรสู่เป้าหมาย