คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงานราชการรายบุคคลทุกกลุ่ม
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงานราชการรายบุคคลทุกกลุ่มงานพร้อมรายละเอียด


Comments