คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานที่ผู้มารับบริการจะต้องรับทราบซึ่งประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการแผนผัง/แผนภูมิการให้บริการระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการและผู้รับผิดชอบในการให้บริการ 
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ คลิกที่นี่


Comments