ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ จะต้องมีข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


Comments