รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาสจะต้องมีข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562ของหน่วยงานเป็นรายไตรมาส

Comments