การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร จะต้องมีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คลิกที่นี่

Comments