กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีข้อมูลกฎหมายต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีข้อมูลกฎหมายต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เช่น
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 เป็นต้น

Comments