OBEC TV

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีนโยบายสื่อสารทางไกล การประชุมทางไกลโดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสารสารนโนบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ 3 ช่่องทาง ดังนี้ 
1. http://www.obectv.tv
2. https://www.youtube.com/OBECTVONLINE
3. https://www.facebook.com/obectvonline/
(หากโรงเรียนมีปัญหาในการใช้งานระบบ ติดต่อฝ่าย ICT 086-