ปัจจัยพื้นฐาน นร ยากจน

เกียรติบัตร อบรมหลักสูตร การจัดเก็บข้อมูลระบบคัดกรองเด็กนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โพสต์22 มิ.ย. 2560 01:37โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2560 01:44 ]

อบรมหลักสูตร การจัดเก็บข้อมูลระบบคัดกรองเด็กนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน)  ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (ITEC)

ซักซ้อมความเข้าใจการเยี่ยมบ้านนักเรียน แบบนร.๐๑และลงยากจนในDMCให้เสร็จภายใน๑๐มิ.ย.๖๐

โพสต์13 มิ.ย. 2560 05:39โดยkkn2 admin

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการดังนี้
๑. ระหว่างวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐  คัดกรองนักเรียนเข้าใหม่  หรือนักเรียนที่ต้องการคัดกรองเพิ่มเติม ผ่าน DMC ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๑
๒. ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  คัดกรองนักเรียนเข้าใหม่หรือนักเรียนที่ต้องการคัดกรองเพิ่มเติม ผ่าน DMC ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๑
๓. กรณีเด็กนักเรียนยากจนที่ทางโรงเรียนทำการคัดกรองไม่ทันในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙สามารถดำเนินการคัดกรองได้ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐  โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกประเภทความด้อยโอกาสของเด็กนักเรียนในระบบ DMC ว่าเป็น “นักเรียนยากจน” รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๑
๔. ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  บันทึกข้อมูลคัดกรองเข้าสู่ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๒
๕. ระหว่างวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  Admin โรงเรียนแจ้งข้อมูลนักเรียนที่ไม่สามารถคัดกรองได้เนื่องจากสาเหตุ  ย้าย/ลาออก ไม่มีตัวตน พักการเรียน ทำไม่ทัน เสียชีวิต อายุเกิน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๒
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  ได้จัดประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๓  ซึ่ง

ได้แจ้งให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เข้าใหม่  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ชั้นอื่นที่เข้าใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๖๐  และนักเรียนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ที่ตกหล่นจากการคัดกรองนักเรียนยากจนในครั้งที่แล้วทุกคน  โดยใช้แบบ นร.๐๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๔ ไปเยี่ยมบ้านและนำข้อมูลจากแบบ นร.๐๑ ของทุกคน มาพิจารณาร่วมกันว่า  นักเรียนคนใดเข้าหลักเกณฑ์ “นักเรียนยากจน” แล้วนำมาบันทึกข้อมูล “นักเรียนยากจน” ในระบบ DMC
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ จึงแจ้งให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  ทราบและดำเนินการดังนี้

๑. นำข้อมูลนักเรียนที่ไปเยี่ยมบ้านจากแบบ นร.๐๑ ที่เข้าหลักเกณฑ์ “นักเรียนยากจน” ได้บันทึกลงในระบบ DMC ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  เนื่องจากระบบ DMC จะปิดระบบภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

๒. โรงเรียนดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจนตามปฏิทินการทำงานคัดกรองนักเรียนยากจนเพื่อเสนอของบประมาณปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๒  ดังนี้
๒.๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  บันทึกข้อมูลคัดกรองเข้าสู่ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
๒.๒ ระหว่างวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  Admin โรงเรียนแจ้งข้อมูลนักเรียนที่ไม่สามารถคัดกรองได้เนื่องจากสาเหตุ  ย้าย/ลาออก ไม่มีตัวตน พักการเรียน ทำไม่ทัน เสียชีวิต อายุเกิน
๓. หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการดำเนินงาน ให้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการคัดกรองนักเรียนยากจนดังต่อไปนี้
๓.๑ การคัดกรองนักเรียนยากจน ๔ ขั้นตอน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๕    ๓.๒ คู่มือการดำเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๖

๔. แจ้งผู้ที่รับผิดชอบระบบคัดกรองนักเรียนยากจนของโรงเรียนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่ม Line คัดกรองนร.ยากจนขก.2   คลิกที่นี่

ที่ ศธ ๐๔๐๒๖/ว๑๘๗๑ ปฏิทินและแนวทางการดำเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์12 มิ.ย. 2560 23:10โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2560 05:45 ]

ปฏิทินและแนวทางการดำเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ปีการศึกษา ๒๕๖๐   คลิกที่นี่

03วีดิทัศน์การบันทึกผลการสำรวจผ่านเว็ปแอปพลิเคชั่น แบบละเอียด

โพสต์12 มิ.ย. 2560 23:04โดยkkn2 admin

วีดิทัศน์การบันทึกผลการสำรวจผ่านเว็ปแอปพลิเคชั่น แบบละเอียด

วีดิทัศน์การบันทึกผลการสำรวจผ่านเว็ปแอปพลิเคชั่น


02วีดิทัศน์การบันทึกผลการสำรวจผ่านโทรศัพท์และแทปเล็ต

โพสต์12 มิ.ย. 2560 21:23โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2560 23:35 ]

02วีดิทัศน์การบันทึกผลการสำรวจผ่านโทรศัพท์และแทปเล็ต

วิดีโอ YouTube


01 VDO สอนการปักหมุดบ้านนักเรียน

โพสต์12 มิ.ย. 2560 21:22โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2560 22:40 ]

VDO สอนการปักหมุดบ้านนักเรียน ในระบบคัดกรองเด็กนักเรียนยากจน

วิดีโอ YouTube

ปฏิทิน การกรอกข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โพสต์12 มิ.ย. 2560 19:18โดยkkn2 admin

ปฏิทิน การกรอกข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  คลิกที่นี่

การประชุมจัดเก็บข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์12 มิ.ย. 2560 19:08โดยkkn2 admin

 การประชุมจัดเก็บข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  คลิกที่นี่
http://182.93.168.195/amssplus/modules/book/main/booksenddetail.php?b_id=4549

แจ้งปฏิทินการคัดกรองนักเรียนยากจน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์12 มิ.ย. 2560 18:48โดยkkn2 admin

เรื่อง แจ้งปฏิทินการคัดกรองนักเรียนยากจน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  คลิกที่นี่
เรื่อง แจ้งปฏิทินการคัดกรองนักเรียนยากจน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกโรงเรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. แผนปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ ชุด
๒. ปฏิทินการทำงานคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด
๓. การอัพเดท Application ก่อนใช้งาน ในภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด
๔. การเปิดเมนู “ข้อมูลผู้ใช้สำหรับส่งต่อ” ในส่วนของ Admin จำนวน ๑ ชุด
๕. การใช้แอพพลิเคชั่น เวอร์ชั่น ๒.๑.๐ สำหรับคัดกรองนักเรียนยากจน
ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด
๖. การแก้ไขข้อมูลนักเรียนที่เคยคัดกรองในปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด
๗. การดึงข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่เคยคัดกรอง
ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด
๘. คู่มือการดำเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน จำนวน ๑ ชุด
๙. วิธีใช้แอพพลิเคชั่น “ระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน” จำนวน ๑ ชุด
๑๐. ถาม-ตอบการคัดกรองนักเรียนยากจนจาก
Facebook การคัดกรองนักเรียนยากจน จำนวน ๑ ชุด
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแผนปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๑ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งปฏิทินการคัดกรองนักเรียนยากจน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการตามปฏิทินการคัดกรองนักเรียนยากจน คือ
๑.๑ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คัดกรองนักเรียน
ยากจนนักเรียนเข้าใหม่หรือนักเรียนที่ต้องการคัดกรองเพิ่มเติม ผ่าน DMC ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๑
๑.๒ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ คัดกรองนักเรียนยากจน 
นักเรียนเข้าใหม่ หรือนักเรียนที่ต้องการคัดกรองเพิ่มเติม ผ่าน DMC ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๑
๑.๓ กรณีเด็กนักเรียนยากจนที่ทางโรงเรียนทำการคัดกรองไม่ทันในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สามารถดำเนินการคัดกรองได้ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกประเภทความด้อยโอกาสของเด็กนักเรียนในระบบ DMC ว่าเป็น “นักเรียนยากจน” รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๑
๑.๔ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน (cct) เปิดให้โรงเรียนบันทึกแบบ นร.๐๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๑
๒. ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการตามปฏิทินการคัดกรองนักเรียนยากจน คือ
๒.๑ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน cct) เปิดให้โรงเรียนบันทึกแบบ นร.๐๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๑
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ จึงแจ้งปฏิทินการคัดกรองนักเรียนยากจน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามปฏิทินการคัดกรองนักเรียนยากจน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียดตามข้อ ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓, ๑.๔, ๒.๑ พร้อมมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคัดกรองนักเรียนยากจนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ดังนี้
๑. แผนปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๑
๒. ปฏิทินการทำงานคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๒
๓. การอัพเดท Application ก่อนใช้งาน ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๓
๔. การเปิดเมนู “ข้อมูลผู้ใช้สำหรับส่งต่อ” ในส่วนของ Admin รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๔
๕. การใช้แอพพลิเคชั่น เวอร์ชั่น ๒.๑.๐ สำหรับคัดกรองนักเรียนยากจน ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๕
๖. การแก้ไขข้อมูลนักเรียนที่เคยคัดกรองในปีการศึกษา ๒๕๕๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๖
๗. การดึงข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่เคยคัดกรองเมื่อภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๗
๘. คู่มือการดำเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๘
๙. วิธีใช้แอพพลิเคชั่น “ระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน” รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๙
๑๐. ถาม-ตอบการคัดกรองนักเรียนยากจนจาก Facebook การคัดกรองนักเรียนยากจน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๑๐
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
จักขอบคุณยิ่ง
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. ๐๔๓-๒๗๒-๖๘๕ 
โทรสาร ๐๔๓-๒๗๓-๗๗๔ 
ผู้ปฏิบัติ : นางพรเพ็ญ กรีเงิน
โทร. ๐๘-๑๕๔๖-๑๖๐๐ 
โทร. ๐๙-๘๖๓๗-๙๑๐๘
Email : machee999@gmail.com 

1-9 of 9