แจ้งปฏิทินการคัดกรองนักเรียนยากจน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์12 มิ.ย. 2560 18:48โดยkkn2 admin
เรื่อง แจ้งปฏิทินการคัดกรองนักเรียนยากจน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  คลิกที่นี่
เรื่อง แจ้งปฏิทินการคัดกรองนักเรียนยากจน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกโรงเรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. แผนปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ ชุด
๒. ปฏิทินการทำงานคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด
๓. การอัพเดท Application ก่อนใช้งาน ในภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด
๔. การเปิดเมนู “ข้อมูลผู้ใช้สำหรับส่งต่อ” ในส่วนของ Admin จำนวน ๑ ชุด
๕. การใช้แอพพลิเคชั่น เวอร์ชั่น ๒.๑.๐ สำหรับคัดกรองนักเรียนยากจน
ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด
๖. การแก้ไขข้อมูลนักเรียนที่เคยคัดกรองในปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด
๗. การดึงข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่เคยคัดกรอง
ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด
๘. คู่มือการดำเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน จำนวน ๑ ชุด
๙. วิธีใช้แอพพลิเคชั่น “ระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน” จำนวน ๑ ชุด
๑๐. ถาม-ตอบการคัดกรองนักเรียนยากจนจาก
Facebook การคัดกรองนักเรียนยากจน จำนวน ๑ ชุด
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแผนปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๑ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งปฏิทินการคัดกรองนักเรียนยากจน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการตามปฏิทินการคัดกรองนักเรียนยากจน คือ
๑.๑ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คัดกรองนักเรียน
ยากจนนักเรียนเข้าใหม่หรือนักเรียนที่ต้องการคัดกรองเพิ่มเติม ผ่าน DMC ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๑
๑.๒ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ คัดกรองนักเรียนยากจน 
นักเรียนเข้าใหม่ หรือนักเรียนที่ต้องการคัดกรองเพิ่มเติม ผ่าน DMC ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๑
๑.๓ กรณีเด็กนักเรียนยากจนที่ทางโรงเรียนทำการคัดกรองไม่ทันในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สามารถดำเนินการคัดกรองได้ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกประเภทความด้อยโอกาสของเด็กนักเรียนในระบบ DMC ว่าเป็น “นักเรียนยากจน” รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๑
๑.๔ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน (cct) เปิดให้โรงเรียนบันทึกแบบ นร.๐๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๑
๒. ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการตามปฏิทินการคัดกรองนักเรียนยากจน คือ
๒.๑ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน cct) เปิดให้โรงเรียนบันทึกแบบ นร.๐๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๑
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ จึงแจ้งปฏิทินการคัดกรองนักเรียนยากจน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามปฏิทินการคัดกรองนักเรียนยากจน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียดตามข้อ ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓, ๑.๔, ๒.๑ พร้อมมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคัดกรองนักเรียนยากจนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ดังนี้
๑. แผนปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๑
๒. ปฏิทินการทำงานคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๒
๓. การอัพเดท Application ก่อนใช้งาน ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๓
๔. การเปิดเมนู “ข้อมูลผู้ใช้สำหรับส่งต่อ” ในส่วนของ Admin รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๔
๕. การใช้แอพพลิเคชั่น เวอร์ชั่น ๒.๑.๐ สำหรับคัดกรองนักเรียนยากจน ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๕
๖. การแก้ไขข้อมูลนักเรียนที่เคยคัดกรองในปีการศึกษา ๒๕๕๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๖
๗. การดึงข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่เคยคัดกรองเมื่อภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๗
๘. คู่มือการดำเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๘
๙. วิธีใช้แอพพลิเคชั่น “ระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน” รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๙
๑๐. ถาม-ตอบการคัดกรองนักเรียนยากจนจาก Facebook การคัดกรองนักเรียนยากจน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๑๐
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
จักขอบคุณยิ่ง
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. ๐๔๓-๒๗๒-๖๘๕ 
โทรสาร ๐๔๓-๒๗๓-๗๗๔ 
ผู้ปฏิบัติ : นางพรเพ็ญ กรีเงิน
โทร. ๐๘-๑๕๔๖-๑๖๐๐ 
โทร. ๐๙-๘๖๓๗-๙๑๐๘
Email : machee999@gmail.com 
Comments