ซักซ้อมความเข้าใจการเยี่ยมบ้านนักเรียน แบบนร.๐๑และลงยากจนในDMCให้เสร็จภายใน๑๐มิ.ย.๖๐

โพสต์13 มิ.ย. 2560 05:39โดยkkn2 admin
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการดังนี้
๑. ระหว่างวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐  คัดกรองนักเรียนเข้าใหม่  หรือนักเรียนที่ต้องการคัดกรองเพิ่มเติม ผ่าน DMC ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๑
๒. ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  คัดกรองนักเรียนเข้าใหม่หรือนักเรียนที่ต้องการคัดกรองเพิ่มเติม ผ่าน DMC ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๑
๓. กรณีเด็กนักเรียนยากจนที่ทางโรงเรียนทำการคัดกรองไม่ทันในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙สามารถดำเนินการคัดกรองได้ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐  โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกประเภทความด้อยโอกาสของเด็กนักเรียนในระบบ DMC ว่าเป็น “นักเรียนยากจน” รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๑
๔. ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  บันทึกข้อมูลคัดกรองเข้าสู่ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๒
๕. ระหว่างวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  Admin โรงเรียนแจ้งข้อมูลนักเรียนที่ไม่สามารถคัดกรองได้เนื่องจากสาเหตุ  ย้าย/ลาออก ไม่มีตัวตน พักการเรียน ทำไม่ทัน เสียชีวิต อายุเกิน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๒
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  ได้จัดประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๓  ซึ่ง

ได้แจ้งให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เข้าใหม่  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ชั้นอื่นที่เข้าใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๖๐  และนักเรียนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ที่ตกหล่นจากการคัดกรองนักเรียนยากจนในครั้งที่แล้วทุกคน  โดยใช้แบบ นร.๐๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๔ ไปเยี่ยมบ้านและนำข้อมูลจากแบบ นร.๐๑ ของทุกคน มาพิจารณาร่วมกันว่า  นักเรียนคนใดเข้าหลักเกณฑ์ “นักเรียนยากจน” แล้วนำมาบันทึกข้อมูล “นักเรียนยากจน” ในระบบ DMC
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ จึงแจ้งให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  ทราบและดำเนินการดังนี้

๑. นำข้อมูลนักเรียนที่ไปเยี่ยมบ้านจากแบบ นร.๐๑ ที่เข้าหลักเกณฑ์ “นักเรียนยากจน” ได้บันทึกลงในระบบ DMC ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  เนื่องจากระบบ DMC จะปิดระบบภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

๒. โรงเรียนดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจนตามปฏิทินการทำงานคัดกรองนักเรียนยากจนเพื่อเสนอของบประมาณปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๒  ดังนี้
๒.๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  บันทึกข้อมูลคัดกรองเข้าสู่ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
๒.๒ ระหว่างวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  Admin โรงเรียนแจ้งข้อมูลนักเรียนที่ไม่สามารถคัดกรองได้เนื่องจากสาเหตุ  ย้าย/ลาออก ไม่มีตัวตน พักการเรียน ทำไม่ทัน เสียชีวิต อายุเกิน
๓. หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการดำเนินงาน ให้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการคัดกรองนักเรียนยากจนดังต่อไปนี้
๓.๑ การคัดกรองนักเรียนยากจน ๔ ขั้นตอน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๕    ๓.๒ คู่มือการดำเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๖

๔. แจ้งผู้ที่รับผิดชอบระบบคัดกรองนักเรียนยากจนของโรงเรียนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่ม Line คัดกรองนร.ยากจนขก.2   คลิกที่นี่
Comments