ผลการประเมินความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจ การมาใช้บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2