ผู้บริหารหน่วยงาน


 


 


นายเสรี  ขามประไพ  
 รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 


นายปวีณ  ระดารงค์  
 รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ดร อุดมพร กันทะใจ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา