ผู้บริหารหน่วยงาน


 


 นายสมหมาย  ขุมดินพิทักษ์
 รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2นายปวีณ  ระดารงค์  
 รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

นายเสรี  ขามประไพ  
 รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 


นายทองหลั่น  จัตุจันทร์
 รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต