ผู้บริหารหน่วยงาน


 


 
 
นายนฤทธิ์  คงนาน
 รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
นายสมหมาย  ขุมดินพิทักษ์
 รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
  ดร.สมศักดิ์  ภูมิกอง  
 รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
 นายอุดม อำนาจ
 รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

 นายปวีณ  ระดารงค์  
 รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

นายเสรี  ขามประไพ
  
 รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
 
 นายทองหลั่น  จัตุจันทร์
 รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2