O2 ข้อมูลผู้บริหาร
นายเสรี  ขามประไพ
ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
 e-mail :  

       
      นายสุเนตร์  ทองโพธิ์
 รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
โทร. 0898427788
Sunet.tp@gmail.com


   
                                ดร.อุดมพร กันทะใจ
      รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
photo Album
โทร. 0833578019
udomporn.k@gmail.com
  
                      
              นางสาวดวงใจ  ถวิลไพร 
 รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ 
โทร.0985865857
jai1513dd@gmail.com

  
ผู้อำนวยการกลุ่ม ภายใน / หัวหน้าหน่วย
 


       
นางเพ็ญพักตร์  โคตรจันดี
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทร. 
 


นางสาวจรัสธรรม  เดชบุญ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทร. 0909813558
Mi.Mong@hotmail.com  
 

นางวิภาดา  ทองแสนคำ
  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 0817082074
wipada8244@gmail.com
 
นางสาวปภาดา  สีแขไตร
รก. ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. ...........................
 


นายจุฬารัตน์     เย็นสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
มือถือ 
Jurasawat@gmail.com


นางพรเพ็ญ  กรีเงิน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 0986379108
machee999@gmail.com

 
นางสุภาวดี สัตย์ซื่อ 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทร 0880656507
Supawadee.pituck@gmsil.com
 
    
ดร.เทอดชัย บัวผาย
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร.0868567270
therdchai@esdc.go.th

 
นายคณพศ  ศรีเสน
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
โทร. 0992097187
nitikon-kk2@hotmail.com
 
   
    
 นางสาวนิตยา  ชัยสิทธิ์ 
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
โทร.0885699932
audit_kk2@hotmail.com