ทำเนียบ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

     
 


 


ดร.สุเทพ ปาลสาร
dr.sutheppalasarn@gmail.com
Photo Album

 


นางสาวดวงใจ  ถวิลไพร 
 รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
photo Album

นายสุเนตร์  ทองโพธิ์
 รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  
ดร อุดมพร กันทะใจ
                รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
photo Album

 

 

 
ผู้อำนวยการกลุ่มภายใน / หัวหน้าหน่วย
 
 

นางรดา  ธรรมาภิสมัย
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
 

นางสาวจรัสธรรม  เดชบุญ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
 

นางวิภาดา  ทองแสนคำ
  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
 
นางพสชนันท์  เพียงพรวรรณ
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ดร.ธนพร  นฤนาทวัฒนา 
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางพรเพ็ญ  กรีเงิน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
นางสุภาวดี สัตย์ซื่อ 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ดร.เทอดชัย บัวผาย
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
นายคณพศ  ศรีเสน
  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวินัยและนิติการ 
   
นางสาวนิตยา  ชัยสิทธิ์ 
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน