ทำเนียบ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


 

       
นางสาวดวงใจ  ถวิลไพร 
 รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ 
โทร.0985865857
jai1513dd@gmail.com

นายสุเนตร์  ทองโพธิ์
 รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
โทร. 0898427788
Sunet.tp@gmail.com
  
                 
                  ดร.อุดมพร กันทะใจ
      รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
photo Album
โทร. 0833578019
udomporn.k@gmail.com

  
ผู้อำนวยการกลุ่ม ภายใน / หัวหน้าหน่วย
 
 
       
นางนุจริน  โชติญาโน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทร. 0885699924
nudjarin05@gmail.com
 

นางสาวจรัสธรรม  เดชบุญ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทร. 0909813558
Mi.Mong@hotmail.com  
 

นางวิภาดา  ทองแสนคำ
  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 0817082074
wipada8244@gmail.com
 
นางสาวปภาดา  สีแขไตร
รก. ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. ...........................
 

ดร.ธนพร  นฤนาทวัฒนา 
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
โทร.0842617007
su_50@hotmail.com


นางพรเพ็ญ  กรีเงิน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 0986379108
machee999@gmail.com
 
นางสุภาวดี สัตย์ซื่อ 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทร 0880656507
Supawadee.pituck@gmsil.com
 
ดร.เทอดชัย บัวผาย
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร.0868567270
therdchai@esdc.go.th
 
นายคณพศ  ศรีเสน
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
โทร. 0992097187
nitikon-kk2@hotmail.com
 
   
 นางสาวนิตยา  ชัยสิทธิ์ 
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
โทร.0885699932
audit_kk2@hotmail.com