ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2


ดร.สุเทพ ปาลสาร  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2   

เกิดเมื่อวันที่ 7 ต.ค.  พุทธศักราช 2506  ภูมิลำเนาจังหวัดขอนแก่น
ประวัติการศึกษา
จบการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาลัยครูกำแพงเพชร
จบการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จบการศึกษา  ระดับปริญญาเอก การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการรับราชการ

21 พฤษภาคม  พ.ศ. 2529 เริ่มรับราชการ ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3  ร.ร.บ้านปากช่อง ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 
1 พฤศจิกายน 2529  อาจารย์ 1 ระดับ 3 ร.ร.บ้านดอนหันหัวนาหม่อ อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
1  สิงหาคม 2534 อาจารย์ 1 ระดับ 4  ร.ร.บ้านสว่างดอนช้าง ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2537 ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 5  โรงเรียนบ้านหนองหารจาง ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น  
28  เมษายน พ.ศ. 2540  ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ระดับ 5 สำนักงานประถมศึกษาอำเภอกระนวน  จ.ขอนแก่น 
26  ธันวาคม 2540  ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ ระดับ 6  ร.ร.นิคมโนนสวรรค์ ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 
26  พฤศจิกายน  2541 ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ ระดับ 6  ร.ร.บ้านนาฝายเหนือ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
15 กุมภาพันธ์ 2542 ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ ระดับ 6 ร.ร.บ้านน้ำอ้อม สำนักงานประถมศึกษาขอนแก่น
1 เมษายน 2547 ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ ระดับ 7 รร.บ้านหนองขาม สำนักงานประถมศึกษาขอนแก่น
1 เมษายน 2548 ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ ระดับ 8 รร.บ้านหนองขาม สำนักงานประถมศึกษาขอนแก่น
23 พฤษภาคม พ.ศ.2549 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการ ร.ร.ศรีเมืองแอม สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552  ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต  3       
ปี พ.ศ. 2553 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต  4   
ปี พ.ศ. 2562 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  
ปี พ.ศ. 2562  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 2