ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน

เว็บไซต์ สนับสนุนระบบคัดกรองเด็กนักเรียนยากจน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแ่ก่น เขต 2 คลิกที่นี่

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้ปฏิบัติ : นางพรเพ็ญ กรีเงิน
โทร. ๐๘-๑๕๔๖-๑๖๐๐โทร. ๐๙-๘๖๓๗-๙๑๐๘
โทร. ๐๔๓-๒๗๒-๖๘๕ โทรสาร ๐๔๓-๒๗๓-๗๗๔
Email : machee999@gmail.com

ข่าว ระบบเด็กนักเรียนยากจน สพป ขอนแ่ก่น เขต 2

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »