กิจกรรมล่าสุดของไซต์

นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
11 มิ.ย. 2561 01:19 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ด่วนที่สุด การสำรวจค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโนบายให้หน่วยงานและสถานศึกษา จัดหาผู้ให้บริการะบบอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
11 มิ.ย. 2561 01:03 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง ด่วนที่สุด การสำรวจค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโนบายให้หน่วยงานและสถานศึกษา จัดหาผู้ให้บริการะบบอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5 มิ.ย. 2561 19:09 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ประชุมทางไกล
5 มิ.ย. 2561 18:51 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง ประชุมทางไกล
4 มิ.ย. 2561 06:33 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง ข่าว HOT โครงการอบรมครูครบวงจร (งบ 10,000 บาท)
4 มิ.ย. 2561 06:31 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
3 มิ.ย. 2561 02:11 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC)
3 มิ.ย. 2561 02:07 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC)
28 พ.ค. 2561 04:02 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
27 พ.ค. 2561 20:49 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร (No copy)
27 พ.ค. 2561 20:47 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร (No copy)
24 พ.ค. 2561 00:08 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข STEM KKN2
23 พ.ค. 2561 14:41 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข การประชุมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านแฮด
23 พ.ค. 2561 14:38 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข “HOW DO WE STEP ACROSS BLAK HOLES TOGETHER”
23 พ.ค. 2561 14:37 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง “HOW DO WE STEP ACROSS BLAK HOLES TOGETHER”
23 พ.ค. 2561 02:16 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
23 พ.ค. 2561 02:06 นายเทอดชัย บัวผาย แนบ mpp.jpg กับ หน้าหลัก
22 พ.ค. 2561 15:18 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ด่วนที่สุด สำรวจสภาพการจัดการเรียนการสอน และความต้องการชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ NEW DLTV ระดับชั้นอนุบาล
22 พ.ค. 2561 07:46 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง ด่วนที่สุด สำรวจสภาพการจัดการเรียนการสอน และความต้องการชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ NEW DLTV ระดับชั้นอนุบาล
21 พ.ค. 2561 00:49 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง การประชุมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านแฮด
19 พ.ค. 2561 23:54 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
18 พ.ค. 2561 22:15 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
14 พ.ค. 2561 18:21 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข แบบนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๑
14 พ.ค. 2561 02:57 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข 4. เป็นผู้ผ่านการอบรมปฏิบัติการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ การรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เก่ากว่า | ใหม่กว่า