กิจกรรมล่าสุดของไซต์

24 ก.ค. 2563 02:07 คุณเร คุณเร แก้ไข โครงสร้างหน่วยงานจะต้องมีข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน
24 ก.ค. 2563 02:06 คุณเร คุณเร แก้ไข โครงสร้างหน่วยงานจะต้องมีข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน
16 ก.ค. 2563 20:24 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
16 ก.ค. 2563 01:38 คุณเร คุณเร แก้ไข การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
16 ก.ค. 2563 01:21 คุณเร คุณเร แก้ไข หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
16 ก.ค. 2563 01:19 คุณเร คุณเร แก้ไข หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
16 ก.ค. 2563 01:18 คุณเร คุณเร แก้ไข หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
16 ก.ค. 2563 01:14 คุณเร คุณเร แก้ไข หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
16 ก.ค. 2563 01:14 คุณเร คุณเร แก้ไข หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
16 ก.ค. 2563 01:13 คุณเร คุณเร แก้ไข หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
16 ก.ค. 2563 01:00 คุณเร คุณเร แก้ไข การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
16 ก.ค. 2563 00:59 คุณเร คุณเร แก้ไข การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
16 ก.ค. 2563 00:59 คุณเร คุณเร แก้ไข การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
16 ก.ค. 2563 00:56 คุณเร คุณเร แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
16 ก.ค. 2563 00:39 คุณเร คุณเร แก้ไข คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สพป.ขอนแก่น เขต 2
16 ก.ค. 2563 00:32 คุณเร คุณเร แก้ไข คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สพป.ขอนแก่น เขต 2
15 ก.ค. 2563 22:28 คุณเร คุณเร แก้ไข คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สพป.ขอนแก่น เขต 2
15 ก.ค. 2563 22:26 คุณเร คุณเร แก้ไข คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สพป.ขอนแก่น เขต 2
15 ก.ค. 2563 21:57 คุณเร คุณเร แก้ไข กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
15 ก.ค. 2563 21:54 คุณเร คุณเร แก้ไข กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
15 ก.ค. 2563 21:53 คุณเร คุณเร แก้ไข กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
15 ก.ค. 2563 21:48 คุณเร คุณเร แก้ไข กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
15 ก.ค. 2563 21:44 คุณเร คุณเร แก้ไข กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
15 ก.ค. 2563 21:41 คุณเร คุณเร แก้ไข กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
15 ก.ค. 2563 21:37 คุณเร คุณเร แก้ไข กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เก่ากว่า | ใหม่กว่า