กิจกรรมล่าสุดของไซต์

4 ส.ค. 2560 04:23 นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์ แก้ไข การประชุมเชิงปฏิบัติการรวมพลังสร้างความตระหนักและข้อตกลงบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายกัลยาณมิตร
4 ส.ค. 2560 04:11 นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์ แก้ไข การประชุมเชิงปฏิบัติการรวมพลังสร้างความตระหนักและข้อตกลงบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายกัลยาณมิตร
4 ส.ค. 2560 04:05 นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์ สร้าง การประชุมเชิงปฏิบัติการรวมพลังสร้างความตระหนักและข้อตกลงบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายกัลยาณมิตร
3 ส.ค. 2560 09:42 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
3 ส.ค. 2560 09:36 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
2 ส.ค. 2560 00:03 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
1 ส.ค. 2560 23:59 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
31 ก.ค. 2560 18:14 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
31 ก.ค. 2560 10:04 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
29 ก.ค. 2560 21:40 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข OBEC Active Learning Camp รุ่นที่ 2
29 ก.ค. 2560 21:36 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง OBEC Active Learning Camp รุ่นที่ 2
29 ก.ค. 2560 17:25 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง 13 การอบรมผู้ดูแลระบบ และครู ICT โรงเรียนประชารัฐ
29 ก.ค. 2560 02:23 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ทะเบียน ใบประกาศ
29 ก.ค. 2560 02:13 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ทะเบียน ใบประกาศ
29 ก.ค. 2560 02:12 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ตัวอย่าง ใบประกาศ สพป.ขก2
29 ก.ค. 2560 02:11 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง ตัวอย่าง ใบประกาศ สพป.ขก2
28 ก.ค. 2560 09:39 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง ภาพอาคารสถานที่ สพป.ขอนแก่น เขต 2
28 ก.ค. 2560 09:31 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ภาพกิจกรรม
28 ก.ค. 2560 09:31 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ภาพกิจกรรม
28 ก.ค. 2560 09:31 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ภาพกิจกรรม
28 ก.ค. 2560 09:30 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง photo Album
27 ก.ค. 2560 21:55 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
27 ก.ค. 2560 21:55 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
23 ก.ค. 2560 22:37 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข กรอกข้อมูลรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาผ่านระบบ Online
23 ก.ค. 2560 21:33 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข 12 ใบประกาศ การประชุมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตอน การยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT / O-NET)