กิจกรรมล่าสุดของไซต์

7 ธ.ค. 2561 22:57 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
7 ธ.ค. 2561 22:48 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
4 ธ.ค. 2561 00:26 ประสงค์ พรหมเมตตา สร้าง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรม Science Show”
3 ธ.ค. 2561 01:05 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข สำรวจความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี งบประมาณ 2563
3 ธ.ค. 2561 01:02 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข สำรวจความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี งบประมาณ 2563
3 ธ.ค. 2561 01:00 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง สำรวจความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี งบประมาณ 2563
29 พ.ย. 2561 07:26 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข การประชุม การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 ธันวาคม 2561
29 พ.ย. 2561 07:24 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข การประชุม การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 ธันวาคม 2561
29 พ.ย. 2561 07:23 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง Untitled Post
26 พ.ย. 2561 22:40 ประสงค์ พรหมเมตตา แก้ไข ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลครูเพื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาครูเครือข่ายด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ ตามแนว PISA-Like”
23 พ.ย. 2561 04:40 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
23 พ.ย. 2561 04:32 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
23 พ.ย. 2561 04:31 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
23 พ.ย. 2561 04:28 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข กลุ่มอำนวยการ
23 พ.ย. 2561 00:12 ประสงค์ พรหมเมตตา สร้าง เกียรติบัตรผ่านการอบรม
23 พ.ย. 2561 00:07 ประสงค์ พรหมเมตตา สร้าง เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม
20 พ.ย. 2561 00:30 ประสงค์ พรหมเมตตา สร้าง ที่ ศธ 04026/ว3630 เรื่อง ส่งชื่อกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561
19 พ.ย. 2561 23:41 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ที ศธ 04026/3601 แจ้งอนุมัติจัดสรรและแนวปฏิบัติในการดำเนินการเช่าอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2562
19 พ.ย. 2561 23:41 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ที ศธ 04026/3601 แจ้งอนุมัติจัดสรรและแนวปฏิบัติในการดำเนินการเช่าอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2562
19 พ.ย. 2561 23:39 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ที ศธ 04026/3601 แจ้งอนุมัติจัดสรรและแนวปฏิบัติในการดำเนินการเช่าอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2562
19 พ.ย. 2561 23:38 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ที ศธ 04026/3601 แจ้งอนุมัติจัดสรรและแนวปฏิบัติในการดำเนินการเช่าอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2562
19 พ.ย. 2561 23:06 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง ที ศธ 04026/3601 แจ้งอนุมัติจัดสรรและแนวปฏิบัติในการดำเนินการเช่าอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2562
19 พ.ย. 2561 18:25 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
16 พ.ย. 2561 23:00 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข 1.งานนิทรรศการในงานนิทรรศการ “มหกรรมผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ” (Best Practice) ปีการศึกษา 2560
16 พ.ย. 2561 22:56 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข 1.งานนิทรรศการในงานนิทรรศการ “มหกรรมผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ” (Best Practice) ปีการศึกษา 2560