กิจกรรมล่าสุดของไซต์

15 ต.ค. 2560 00:09 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
14 ต.ค. 2560 23:57 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
14 ต.ค. 2560 23:42 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
14 ต.ค. 2560 23:37 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
14 ต.ค. 2560 23:20 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
14 ต.ค. 2560 22:54 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
14 ต.ค. 2560 22:52 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
14 ต.ค. 2560 16:45 นายเทอดชัย บัวผาย อัปเดต 2017-07-04_6-50-45kru22.jpg
10 ต.ค. 2560 00:15 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10 ต.ค. 2560 00:09 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 ต.ค. 2560 23:48 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 ต.ค. 2560 21:25 ประสงค์ พรหมเมตตา แก้ไข การสมัครกรรมการศิลปหัตถกรรมฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 ต.ค. 2560 19:51 ประสงค์ พรหมเมตตา แก้ไข การสมัครกรรมการศิลปหัตถกรรมฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 ต.ค. 2560 19:50 ประสงค์ พรหมเมตตา สร้าง การสมัครกรรมการศิลปหัตถกรรมฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 ต.ค. 2560 06:36 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง การรายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online
3 ต.ค. 2560 05:26 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
3 ต.ค. 2560 05:25 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง 20 รุ่นที่ 2 การอบรมการอบรมขยายผล DLTV ไปสู่โรงเรียน
3 ต.ค. 2560 05:20 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง 18 อบรมพัฒนาครูในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการเรียนการสอน โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ
1 ต.ค. 2560 18:54 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
1 ต.ค. 2560 18:46 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
27 ก.ย. 2560 01:27 ประสงค์ พรหมเมตตา สร้าง การติดตามผลการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education)
26 ก.ย. 2560 19:48 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง 27 กันยายน 2560 ปิดระบบ e-office ชั่วคราว
26 ก.ย. 2560 15:12 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ทะเบียน ใบประกาศ
26 ก.ย. 2560 10:10 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง อบรมเชิงปฏิบัติการ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ
25 ก.ย. 2560 04:51 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข เชิญชวน ครูผู้สอนสมัครเข้ารับการอบรมขยายผล DLIT DLTV สู่โรงเรียนในสังกัด