กลุ่มอำนวยการ นางรดา  ธรรมาภิสมัย  

ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 


นางวรรณวิไล  ขุมดินพิทักษ์ 

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 

งานเลขานุการ ผอ.สพป.ขก.2

 

นางนุจริน  โชติญาโน  ตำแหน่ง  

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

งานประชาสัมพันธ์  งานพิธีกร ประชุม อบรมสัมมนา


นางพิลาวรรณ  พรมเท่า

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
งานยานพาหนะ  งานอาคารสถานที่


นางเพ็ญพักตร์  โคตรจันดี 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป


 นางสาวฐิตารีย์  ภูมิเนาว์นิล  

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน  
นางสาวธัญชนก  สุไกรธิ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ


นายชาญวิทย์  จำปาวงษศ์

ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด

 นายนัชนารถ  โกจารย์ศรี 

ตำแหน่ง ช่างปูน ระดับ ช.4  

 


นายสมจิต  สิทธิบุ่น 
ตำแหน่ง ช่างปูน ระดับ ช.4 

 
 นายเทอดศักดิ์  วินไธสง  

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ( พขร.) นายกิตติพงศ์  จำปาทิ

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (พขร.)

 
นายประหยัด  ธิธรรม  

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว 


 
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วครา

นางทองใบ  สิทธิบุ่น 

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว  (แม่บ้าน)

 

นายนิเวส  หนูจิตร์ 

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว นายทองใบ  ดีทุม ตำแหน่ง 

ลูกจ้างชั่วคราว (ยาม)