ดร.วิชัย  กันหาชน
Dr,wichai gunhachon
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา