ติดต่อเรา

  • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  043-272818
  • กลุ่มอำนวยการ  043-272818 FAX
  • กลุ่มนโยบายและแผน 043-274179
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล  043-274036
  • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    043-274697  
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  043-272685
  • กลุ่มการจัดการศึกษาเอกชน  043-272685
  • หน่วยตรวจสอบภายใน 043-272818
  • ติดต่อ webmaster 086-8567270  mail:ictkk2@gmail.com
                    https://drive.google.com/file/d/0B84bYKy0YMksWlZUNVBjcHd6YUU/view