โทรศัพท์ติดต่อ

  • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 043-273774
   083-419-4126, 061-458-6565   fax 043-273774 
  • รองเสรี  ขามประไพ
   รองประวีณ รดารงค์
  • รองสุเนตร 
  • รองอุดมพร 
  • กลุ่มอำนวยการ  043-272818  ผู้อำนวยการกล่ม ( 080-4018844) 
  • กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ 043-274204   Fax 043-274204   ผู้อำนวยการกล่ม (0909813558)
  • กลุ่มนโยบายและแผน 043-274179 ผู้อำนวยการกล่ม ( 081-7082074)
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล  043-274036 ผู้อำนวยการกล่ม ( 0847971350 )
  • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 043-008492 และ086-4581936 ผู้อำนวยการกล่ม (084 2617007)
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  043-272685                         )  
  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา      ผู้อำนวยการกล่ม ( 088-0656507)
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ  043-008492 และ086-4581936 ปฎิหน้าที่ผู้อำนวยการกล่ม ( 086-8567270)
  • กลุ่มกลุ่มกฎหมายและคดี   ผู้อำนวยการกล่ม (                     )  
  • หน่วยตรวจสอบภายใน   หัวหน้าหน่วย  (088-5699932) 
  • ติดต่อ webmaster 043-008492 และ 086-8567270  e-mail: ictkk2@gmail.com
                    https://drive.google.com/file/d/0B84bYKy0YMksWlZUNVBjcHd6YUU/view