โทรศัพท์ติดต่อ

  • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา     081-9655750 062-4262919   043-273774    fax 043-273774

  • นาสุเนตร์  ทองโพธิ์                                                                   รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 093-3293545

  • ดร.อุดมพร กันทะใจ                                                                    รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 083-357-8019

   นางสาดวงใจ  ถวิลไพร                                                               รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 098-5865857

   กลุ่มอำนวยการ    043-272818                                                    ผู้อำนวยการกลุ่ม 089-5695762

   กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์   043-274204   Fax 043-274204     ผู้อำนวยการกลุ่ม 090-981-3558

   กลุ่มนโยบายและแผน 043-274179                                              ผู้อำนวยการกลุ่ม 081-708-2074

   กลุ่มบริหารงานบุคคล  043-274036                                              ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม 0862338963

   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 086-4581936       ผู้อำนวยการกลุ่ม 084-0709335​

   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  043-272685                                    ผู้อำนวยการกลุ่ม 098-6379108  

   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                                         ผู้อำนวยการกลุ่ม 088-065-6507

   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ               ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม086-8567270                                  

   กลุ่มกลุ่มกฎหมายและคดี                                                               ปฏิบัติหน้าทึ่ผู้อำนวยการกลุ่ม 099-209-7187 

   หน่วยตรวจสอบภายใน                                                                   หัวหน้าหน่วย  088-569-9932

   ติดต่อ webmaster  086-8567270  e-mail: ictkk2@gmail.com