โทรศัพท์ติดต่อ

  • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 043-273774
   083-419-4126, 061-458-6565   fax 043-273774 
  • กลุ่มอำนวยการ  043-272818 
  • กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ 043-274204   Fax 043-274204  
  • กลุ่มนโยบายและแผน 043-274179
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล  043-274036
  • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    043-008492 และ086-4581936
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  043-272685 
  • หน่วยตรวจสอบภายใน 
  • ติดต่อ webmaster 043-008492 และ 086-8567270  e-mail: ictkk2@gmail.com
                    https://drive.google.com/file/d/0B84bYKy0YMksWlZUNVBjcHd6YUU/view