วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์
 “สำนักงานคุณภาพ มุ่งสู่มาตรฐาน สืบสานวิถีความพอเพียง”


ค่านิยมองค์กร
        “ ยิ้มแย้ม แจ่มใส ใส่ใจบริการ”

วัฒนธรรมองค์กร
                 “สำนึกดี มีวินัย ใส่ใจคุณภาพงาน รักองค์กร”
Comments